Environmental Impact Assessment - EIA

"Myslíme na životné prostredie"

V rámci zabezpečenia vysokej úrovne ochrany životného prostredia si dala firma Ada Waste s.r.o. vypracovať resp. schváliť projekt na posúdenie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment - EIA), ktorá je jedným z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Následne sme rozšírili zoznam výkupných odpadov a dostali sme povolenia na spracovanie druhotných surovín podľa súhlasu na činnosť R12 a R13.

Ada Waste s.r.o buduje silný a moderný podnik, mysliaci aj na životné prostredie, ktoré je úzko naviazané na naše podnikanie.